TCPL

Regulamin

§ 1. Nazwa.
1. Mistrzostwa będą prowadzone pod nazwą „TATTOO CHAMPIONSHIP POLAND”

§ 2. Organizator.
1. Organizatorem mistrzostw jest TCPL Sp.z.o.o. z siedzibą na ul. Jana III Sobieskiego nr 4 w Rybniku, 44-200.
NIP 6423238686, REGON: 522455713.

§ 3. Miejsce, czas trwania i struktura Mistrzostw.
1. Mistrzostwa prowadzone będą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i będą odbywać się stacjonarnie. 2. Drugi sezon Mistrzostw rozpocznie się 11/2023 i zakończy nie później niż 8/2024.

2. Mistrzostwa dzielą się na dwa etapy: eliminacje regionalne oraz ogólnopolski finał. Eliminacje regionalne odbywają się w dziesięciu miastach w Polsce. W ramach eliminacji regionalnych Organizator wyłania trzy osoby w każdym województwie, które kwalifikują się do udziału w ogólnopolskim finale.

3. Eliminacje regionalne to trzydniowe wydarzenie, obejmujące:

  • Dzień 1: seminarium dla uczestników z Masterami
  • Dzień 2: konsultacje indywidualne projektów
  • Dzień 3: dzień konkursowy – tatuowanie.

4. Mistrzostwa odbywają się zgodnie z harmonogramem opublikowanym na stronie www.tattoochampionship.com w zakładce „harmonogram” w lokalizacjach podanych na stronie.

§ 4. Uczestnicy Mistrzostw.
1. W Mistrzostwach, na warunkach określonych w regulaminie, mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie. Udział uczestników małoletnich dopuszczany jest jedynie za zgodą przedstawiciela ustawowego.

2. Przystąpienie do Mistrzostw jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości i uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.

§5. Zasady Mistrzostw.
1. Aby wziąć udział w eliminacjach regionalnych uczestnik musi wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.tattoochampionship.com. Zgłoszenia będą weryfikowane przez Organizatora w każdą środę, informacja zwrotna trafi do uczestnika w przeciągu 24h od weryfikacji zgłoszenia.

2. Decyzję o możliwości udziału w eliminacjach regionalnych podejmuje Organizator na podstawie weryfikacji w pełni wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z załączonym portfolio. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia niekompletnego formularza zgłoszeniowego.

3. W przypadku zakwalifikowania się do Mistrzostw uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia opłaty o której mowa w § 7 niniejszego regulaminu.

4. Uczestnik ma prawo wysłać formularz zgłoszeniowy do udziału w eliminacjach w wybranym przez siebie regionie, niezależnie od miejsca zameldowania i zamieszkania. Uczestnik ma prawo w ramach jednego sezonu wziąć udział w dowolnej ilości eliminacji regionalnych.

5. Zakwalifikowany do eliminacji regionalnych uczestnik zobowiązuje się do udziału w Mistrzostwach w wybranym przez siebie regionie w dniach, w których odbywają się eliminacje zgodnie z harmonogramem opublikowanym na stronie www.tattoochampionship.com w zakładce „harmonogram”.

6. Zakwalifikowany do eliminacji regionalnych uczestnik nie jest zobowiązany do udziału seminarium, odbywającym się pierwszego dnia, w którym udział jest dobrowolny.

7. Uczestnik ma prawo wziąć udział w dowolnej liczbie seminariów, zarówno zgłaszając się na eliminacje jak i bez udziału w mistrzostwach.

8. Uczestnik jest zobowiązany do udziału w części konsultacyjnej oraz do wykonania pracy konkursowej (tatuażu) ostatniego dnia eliminacji (dzień konkursowy), która następnie podlegać będzie ocenie jury. Wygrani w eliminacjach regionalnych zostaną ogłoszeni na koniec dnia konkursowego.

9.  Zapewnienie modela, na którym wykonywana będzie praca konkursowa jest obowiązkiem Uczestnika, a organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykonaną w trakcie dnia konkursowego pracę.

10.  Jeśli uczestnik nie stawi się na eliminacje regionalne uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

11.  Zakwalifikowany do ogólnopolskiego finału uczestnik zobowiązuje się do wykonania pracy konkursowej (tatuażu) w trakcie jego trwania, która następnie podlegać będzie ocenie jury. Wygrani w wielkim finale zostaną ogłoszeni na koniec dnia finałowego.

12. Prace konkursowe (tatuaże) będą oceniane wg. kryteriów, które zostaną przedstawione uczestnikowi wraz z pakietem informacyjnym najpóźniej 3 tygodnie przed eliminacjami regionalnymi.

13. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej zgody (licencja) na 10 lat na wielokrotne, nieograniczone w miejscu, w całości lub w części, wykorzystanie zdjęć oraz materiałów video prac konkursowych wykonanych w ramach udziału w Mistrzostwach na następującym polu eksploatacji:

  • utrwalenie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym utrwalenie (analogowe i cyfrowe) na nośnikach audiowizualnych, w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych i innych nośnikach zapisu cyfrowego, w sieci multimedialnej (w tym Internet).


§ 6. Jury
1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Mistrzostw Organizator powołał Jury w skład którego na etapie eliminacji regionalnych każdorazowo wchodzą Szymon Szumala i Maciej Pniewski. Ponadto każdorazowo trzecim jurorem będzie tzw. „Master” – reprezentujący dane województwo tatuator. Organizator zastrzega sobie prawo do powiększenia składu jurorskiego na etapie eliminacji regionalnych. 

2. Na etapie wielkiego finału w skład jury wchodzą: Szymon Szumala i Maciej Pniewski, Masterzy z każdego miasta oraz goście specjalni.


§ 7. Dane osobowe.
1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Mistrzostwach uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora celów organizacji i przeprowadzenia Mistrzostw, wyłonienia i powiadomienia zwycięzców oraz przekazania nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.

2. Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie.

3. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Mistrzostwach uczestnik wyraża nadto zgodę na publikację imienia i nazwiska.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże warunkiem uczestnictwa i otrzymania nagrody w Mistrzostwach jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

§ 8. Opłata za udział w Mistrzostwach.
1. Udział w Mistrzostwach jest odpłatny. Wpłata powinna zostać dokonana na konto TCPL Sp.z.o.o.,
NIP: 6423238686, nr konta: 81 1050 1416 1000 0090 8170 4828.

Koszt uczestnictwa w pełnych mistrzostwach (trzy dni) wynosi 6150 zł brutto (słownie: sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych brutto) i jest płatny w dwóch ratach:

  • Zadatek w wysokości 1845 zł brutto (słownie: tysiąc osiemset czterdzieści pięć złotych brutto) płatny do 72h po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się do udziału w Mistrzostwach
  • Pozostała kwota w wysokości 4305 zł brutto (słownie: cztery tysiące trzysta pięć złotych brutto) płatna nie później niż 30 dni przed eliminacjami regionalnymi

Koszt uczestnictwa w eliminacjach regionalnych bez seminarium wynosi 4300 zł brutto (cztery tysiące trzysta złotych brutto) i jest płatny w dwóch ratach:

  • Zadatek w wysokości 1845 zł brutto (słownie: tysiąc osiemset czterdzieści pięć złotych brutto) płatny do 72h po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się do udziału w Mistrzostwach
  • Pozostała kwota w wysokości 2455 zł brutto (słownie: dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć złotych brutto) płatna nie później niż 30 dni przed eliminacjami regionalnymi

Koszt uczestnictwa w seminarium regionalnym wynosi 2500 zł brutto (słownie: dwa tysiące pięćset złotych brutto) i jest płatny w całości jako zadatek, najpóźniej 72 godziny po otrzymaniu pozytywnej weryfikacji zgłoszenia.

§ 9. Nagrody w Mistrzostwach.
1. Na etapie eliminacji regionalnych: nagroda za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca wydawana wygranemu od razu po ogłoszeniu wyników na koniec dnia konkursowego

2. Na etapie ogólnopolskiego finału: nagroda za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca wydawana wygranemu od razu po ogłoszeniu wyników na koniec dnia finałowego

3.  Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość w pieniądzu.

§ 10. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu Uczestnik może zgłaszać jedynie w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora z dopiskiem „Reklamacje – Tattoo Championship Poland” .

2. Reklamacja powinna zawierać datę wydarzenia, którego dotyczy, imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, adres e-mail, numer telefonu i powód reklamacji.

3. Uczestnicy uprawnieni są do składania reklamacji w przeciągu 14 dni od eliminacji regionalnych, w których wzięli udział. Złożone po tym czasie reklamacje nie będą rozpatrywane.

§ 11. Postanowienia końcowe.
1. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia trwania Mistrzostw i zmian w regulaminie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich podania do wiadomości przez publikację regulaminu na stronie www.tattoochampionship.com. Zmiany nie naruszają praw już nabytych.

2. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom Mistrzostw do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.tattoochamionship.com.

3. W sprawach nienormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących